Banskötselpolicy

Måldokument för GolfStars golfbaneskötsel

Detta dokument baseras på GolfStar styrdokument för skötsel av golfbanor utarbetat under 2016 av Stuart Cooper, GolfStar Golf Course Manager.

Nedanstående text finns för utskrift i en fil nederst på denna sida.

 

Allmänt
Detta dokument anger målinriktningen för GolfStars skötsel av samtliga banor och baseras på det avsevärt mer detaljerade dokumentet: ”GolfStars styrdokument för skötsel av golfbanor”. Målet för alla våra insatser är att tillhandahålla en konsekvent banskötselnivå vilken motsvarar vad en genomsnittlig svensk medelhandikappare ska kunna förvänta sig och i detta dokument anger vi vad vi strävar emot för varje del av spelarens golfupplevelse.
Styrdokumentet är fastställt för huvudgolfsäsongen (juni – september) och för Stockholms normala väderleksvariationer. Lokala och temporära avvikelser från dokumentet kan alltså förekomma vid exceptionella väderförhållanden samt beroende på lokala förutsättningar. Även speciella event, såsom större tävlingar etc., kan medföra avvikelser.

Tees
* Tees ska vara plana, fasta och friska samt klippas till en höjd mellan 8-12 mm.
* Tees ska hållas fria från gräsklipprester. 
* Tees ska definieras tydligt och ha en sträckning som motsvarar utspelsriktningen.
* Markeringarna placeras minst 2 m från bakkant och minst 4 m från varandra.
* Skador på tees ska repareras med en sand/gräsfröblandning minst 1 gång/vecka
* Papperskorgar ska finnas vid alla tees med ojämna nummer samt nr 10 och tömmas regelbundet. De töms 3-4 ggr/vecka.
* Bolltvättar ska finnas vid alla tees med ojämna nummer och hållas funktionella och vattenfyllda. De fylls på 3-4 ggr/vecka.
* Bänk ska finnas vid alla tees med ojämna nummer.

Fairways
* Klipphöjden ska vara 12-15 mm.
* Fairways ska vara helt gräsbevuxna men några få bara ytor kan accepteras.

Semiruffar (ett fåtal banor har inte detta)
* Klipphöjden ska vara 22-37 mm.
* Semiruffarnas klippriktning ska vara motsatt fairways samt alterneras för bättre definiering.

Huvudruffar
* Klipphöjden ska vara 42-75 mm (på banor som saknar semiruff klipps huvudruffen till 37 – 44 mm).
* Helruffen ska hållas mager och i möjligaste mån klöverfri.

Långruffar
* Dessa ska ligga minst 40 m från de ovan nämnda landningsytorna på fairways och hållas mestadels oklippta.
* Långruff kan accepteras enbart framför vita tees.

Skogsområden och planteringar
* Skogsområden beaktas på samma sätt som huvudruffen. De lägre sittande grenarna i dessa områden ska trimmas under 2,5 m.
* Döda träd ska avlägsnas. Döda spelpåverkande träd kan ersättas med nya.

Bunkrar
* Sanden ska följa USGA-rekommendationerna.
* Då placeringen av varje enskild bunker medför varierande dräneringsegenskaper, blöt-/torrcykler och bunkerbas medges viss variation mellan bunkrarna på en bana.
* Krattning ska ske varje vecka.
* Bunkrar ska vara ogräsfria och ha tydligt definierade kanter, i möjligaste mån med en 50 mm ”läpp” runt hela bunkern.
* Hela krattan placeras i bunkern och nära kanten efter krattning. En kratta ska finnas på var 12:e bunkermeter (ej diameter).

Huvud- och sidovattenhinder
* Alla vattenhinder ska vara tydligt definierade och markerade.
* Dammar och diken i områden med klippta ytor ska ha tydligt markerade gränser.
* Dammområden och dammar ska i möjligaste mån hållas rensade från snabbväxande skymmande växter och alger.
* Alla dammar och diken ska varje år rensas från vass och kaveldun.

Förgreener
* Klipphöjden ska vara samma som för tees eller fairways, d v s 8-12/12–15 mm.
* Ska rensas från gräsklipprester.

Greener
* Klipphöjden ska anpassas så att rullhastigheten (stimp) ligger mellan 8.5 – 9,5.
* Greenerna ska erbjuda ett fast och torrt underlag för ett jämnt och konsekvent bollrull.
* Reguljära vertikalskärnings-och greendressningsarbeten utförs var 3:e – 4:e vecka och med minimal spelpåverkan.

Flaggplaceringar
* Hålbyten ska ske minst varannan dag för att minimera slitaget.
* Flaggplaceringar ska följa Royal S:t Andrews rekommendationer.
* Flaggorna ska följa det s k ”treflaggfärgssystemet”: Röd – främre delen av green. Gul – mitten av green och Vit – bakre delen av green.
* Hålen ska placeras på en 1 x 1 m plan eller svagt och jämnt lutande del av green och minst 2 m från en kraftig lutning, kam eller förgreen.
* Hålplaceringarna ska följa 6-regeln: sex vardera i greenens framkant, mitten och bakkant, sex vardera till vänster, mitten och höger samt sex vardera lätta, medelsvåra och svåra.

Gångvägar
* Gångvägarna ska underhållas årligen och erbjuda en säker och jämn yta att färdas på samt visa vägen till nästa tee.

Övningsområden
* Mattutslagen ska hållas välvårdade och medge peggning för både höger- och vänsterspelare.
* Avståndsmarkeringar ska finnas och vara läsbara från utslagsplatserna.
* Klipphöjd och markens jämnhet ska medge maskinell bollplockning.
* Områden för träning med egna bollar ska vara välklippta.
* Övningsbunkrar ska ha likartad kvalitet som bunkrar på banan.
* Puttinggreen ska ha samma kvalitet som ordinarie greener på banan.

Banornas närområden och klubbhus
* Banområdena ska upplevas som välstädade och välskötta.
* Områdena kring klubbhus, restauranger, hotell och parkeringar ska hållas välvårdade och ha tydlig skyltning samt erbjuda dricksvattenkranar och sittplatser.
*  Klubbhusen ska erbjuda all tänkbar och rimlig service.
 


Uppdaterad 2018-04-04 / SP