Uppdaterad 2020-08-04 / SP

Lokala regler 2020

De lokala reglerna för 2020 är samma som för 2019.

Golf spelas enligt gällande Regler för golfspel, Spel- och tävlingshand-boken kapitel 1–3 samt dessa lokala regler.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid tävlingsexpedi-tionen och starthuset samt på hemsidan (www.viksbergsgolf.se).
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.
För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt: Förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

1. Out of bounds (Regel 18)
Out of bounds anges, utom på hål 9, av stolparna som tillhör det strömförande viltstängslet. Eltråden är då en organisk del av banan. På hål 9 markeras out of bounds med vita stolpar. Utöver det gäller att en boll som passerar den out of bounds-markerade vägen mellan hål 1 och hål 18 och är i vila på andra sidan vägen är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan. 

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Boll träffar ledningstråd
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
b) Out of bounds
I sällskapsspel (ej i tävling) kan varje enskild boll, vid slag out of bounds, välja att använda regel 18.2b. För att med allmän plikt (2 slag) droppa en boll, inom en klubblängd, vid en punkt så nära som möjligt där bollen skar out of bounds-markeringen.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
6. Området vid ”surbrunnen” på hål 4 är ett kulturminne och förklaras som spelförbudszon.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Objekt identifierade med orange markering.
2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
3. Avståndsmarkeringar för 100, 150 respektive 200 meter på fairway samt gul-svarta pinnar som visar avståndet 150 meter till mitten av green.
c) Organiska föremål
Träd markerat med orange pinne. Spelaren måste ta lättnad.

4. Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln:
Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket brott mot denna lokala regel gjorts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Sätt att avbryta och återuppta spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
Plikt: se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Beslutade av Viksbergs GK styrelse 2020-03-18.

/Godkända av SöGDF regel- och handicapkommitté 2020-04-27.


Tillfällig lokal regel
(publicerad i nyhetsbrev juni 2020)
Med anledning av Coronarestriktionerna har krattorna tagits bort ur bunkrarna. Så länge denna restriktion gäller får denna tillfälliga lokala regel tillämpas.

Boll i bunker, som hamnar i skoavtryck eller uppslag av klubba, får, utan plikt, lyftas och placeras så nära den ursprungliga platsen som möjligt där det är en oskadad yta.