Uppdaterad 2020-04-02 / SP 

Medlemsmöten

I klubben skall, enligt stadgarnas 3:e kap, årsmöte genomföras årligen. Därutöver kan extra möte sammankallas.

Tidpunkt
Årsmöte skall hållas årligen före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse
Kallelse jämte preliminär föredragningslista för årsmöte sker på klubbens hemsida senast tjugoen (21) dagar före mötet.
Handlingar till mötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna på hemsidan senast 8 dagar före mötet.

Motion
Förslag till ärende (motion) att behandla vid årsmöte skall inges skriftligen (via brev eller e-post) till styrelsen senast den 1 januari mötesåret.

Extra möte
Styrelsen har rätt, och i vissa fall skyldighet. att sammankalla extra möte. 

Läs mer under respektive sidorubrik snett upp till höger.